Jesteś tutaj: Start » List biskupa elbląskiego na Niedzielę Biblijną [30 kwietnia 2017]

List biskupa elbląskiego na Niedzielę Biblijną [30 kwietnia 2017]

27.04.2017 r.

dziecko czyta biblic2

Wersja listu do pobrania w formacie Word: kliknij!

Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego [Łk 24, 26-27].

Drodzy uczestnicy niedzielnej Mszy świętej!

Obchodzimy po raz IX Tydzień Biblijny. Daje on sposobność do bardziej intensywnego propagowania Pisma Świętego. Kilka dni temu widziałem, jak na ulicach Elbląga robili to świadkowie Jehowy.

Biblia jest ważną i świętą księgą Żydów, ale również i chrześcijan. Zarówno Biblia, jak i księgi Nowego Testamentu, to pisma natchnione przez Boga. Zawierają one słowo Boże, skierowane do nas ludzi, żyjących w różnych okresach dziejów i w różnych miejscach ziemi.

Nauczanie Jezusa byłoby niezrozumiałe bez starotestamentowego tła. Bez biblijnych opisów: stworzenia świata i człowieka, kuszenia i grzechu pierwszych ludzi. Bez opowiadania o Abrahamie i Mojżeszu, który przekazał swemu narodowi dwie kamienne tablice. Znajdowały się na nich przykazania, wyrażone w dziesięciu słowach, czyli Dekalog.

Na przyjście Zbawiciela wskazywali prorocy. Ich przepowiednie nie były do końca wyraźne i zrozumiałe. Prorok Izajasz, czy Jeremiasz ze szczególną uwagą wpatrywali się w przyszłość, z której miał nadejść Mesjasz.

Dzięki tekstom Starego Testamentu rozumiemy lepiej opowiadania Ewangelistów o narodzinach i życiu Jezusa. Odkrywamy Jego naukę o wyzwoleniu od grzechu i zbawieniu wiecznym. O głównych zasadach ludzkiego życia. O naczelnym  przykazaniu miłości Boga i bliźniego. O słowach i czynach Jezusa, a zwłaszcza o Jego krzyżu. Stary Testament zapowiadał Jezusa i prowadził ku Niemu. Biblijne drogi wiodły do Ewangelii.

Pismo Święte składa się z 72 ksiąg. Weszło ono w świat kultury europejskiej jako jedno z jej arcydzieł. W ciągu wieków współkształtowało myślenie i wrażliwość ludzką, wraz z filozofią Greków i prawem rzymskim. Księgi Pisma Świętego należą do podstawowego kanonu arcydzieł literatury światowej. Przede wszystkim są to jednak księgi wiary. Mówią o Bogu i Jego zamyśle wobec ludzi i świata.

W ciągu stuleci Kościół wypracował sposoby lektury i objaśniania ksiąg Pisma Świętego. Nie wszystkie miejsca Biblii i pism Nowego Testamentu są łatwe do zrozumienia. Lektura Pisma Świętego wymaga komentarzy i kompetentnych nauczycieli. Bez nich można się pogubić i zniechęcić, albo błędnie odczytać Bożą myśl.

Czytając konkretny fragment Starego, czy Nowego Testamentu, należy pamiętać o głównym przesłaniu całego Pisma Świętego. Ono mówi o Bogu dobrym i ocalającym człowieka. Mówi o Bogu wymagającym wiele, ale zawsze w perspektywie dobra i godności osoby. Bóg chrześcijan, Bóg Pisma Świętego, jest wiernym, przebaczającym, miłosiernym, wrażliwym na cierpienie i nieszczęście człowieka.

Kościół stał się stróżem i nauczycielem Pisma Świętego. Czytając je we wspólnocie wiary, coraz lepiej odkrywamy jego sens.

Pismo Święte czytamy w jedności z Apostołami i zgodnie z ich rozumieniem. Czytamy je w łączności z Ojcami Kościoła Wschodu i Zachodu, pierwszymi nauczycielami wiary w Kościele w okresie poapostolskim. Czytamy Pismo Święte krytycznie, uwzględniając współczesny rozwój nauki i studiów biblijnych. Czytamy je przede wszystkim w jedności z Kościołem powszechnym i biskupem Rzymu. Pismo Święte Nowego Testamentu powstało w Kościele Apostołów. Zostało spisane jako katechezy o życiu i działalności Jezusa. Są to także listy Apostołów i ich współpracowników, dotyczące życia wspólnot chrześcijańskich.

Uczniom, idącym z Jerozolimy do Emaus, zmartwychwstały Jezus wyjaśniał, że zapowiedzi Starego Testamentu odnosiły się do Niego i w Nim wypełniły. Wysłaniec Boży – Mesjasz, musiał najpierw cierpieć, aby w ten sposób wyzwolić ludzkość od grzechu oraz śmierci, a następnie poprzez zmartwychwstanie wejść w krąg chwały Bożej.

Tydzień Biblijny jest okazją, aby odnaleźć w domowej bibliotece księgę Pisma Świętego i położyć ją na honorowym miejscu. Warto przed niedzielnym, wspólnym obiadem lub kolacją, przeczytać kilka zdań z Ewangelii, albo np. Psalm 8, czy też łatwiejszy fragment listu do Galatów.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski
Elbląg, dn. 27 kwietnia 2017

[List można odczytać zamiast homilii według uznania Księży Proboszczów]