Jesteś tutaj: Start » Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę [Statut i Regulamin]

Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę [Statut i Regulamin]

25.07.2017 r.

86c99f130edd08dcacfb0dbfd96bfb34

STATUT ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ
NA JASNĄ GÓRĘ

Powstanie, charakter i cel Pielgrzymki
1. Biskup Andrzej Śliwiński utworzył w 1993 r. Elbląską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę [dalej: Pielgrzymka]. Posiada ona charakter pielgrzymki diecezjalnej.
2. Pielgrzymka jest tradycyjną formą pobożności maryjnej oraz rekolekcjami "w drodze".
3. Celem Pielgrzymki jest dotarcie do Częstochowy przed klasztor Jasnogórski i do kaplicy Matki Bożej.
4. Społeczność pielgrzymów tworzą świeccy, osoby konsekrowane oraz duchowni.
5. Warunkiem uczestnictwa w Pielgrzymce jest dobry stan zdrowia, akceptacja wymagań regulaminu oraz zarejestrowanie udziału w Pielgrzymce.

Zarząd Pielgrzymki
6. Biskup ustanawia dyrektora Pielgrzymki i jego zastępcę, a także ojca duchownego i przewodników grup na wniosek dyrektora.
7. Biskup ustanawia grupy pielgrzymkowe na wniosek dyrektora i określa czas Pielgrzymki.
8. Biskup zatwierdza regulamin Pielgrzymki przedłożony przez dyrektora.
9. Dyrektor powołuje głównego pilota i kwatermistrza, a także sekretarza i lekarza Pielgrzymki.

Grupy pielgrzymkowe
10. Przewodnicy grup rekrutują pielgrzymów.
11. Wybierają funkcyjnych grupy, tj.:
- porządkowych, czyli kierujących ruchem na drogach i ulicach [porządkowi są zobowiązani do posiadania certyfikatów, upoważniających do kierowania ruchem];
- służbę medyczną grupy;
- kwatermistrza grupy i jego zespół.

Funkcyjni Pielgrzymki
12. Ojciec Duchowny opracowuje program katechez, wskazuje prowadzących je, przygotowuje liturgię dla pielgrzymów.
13. Sekretarz przedstawia dyrektorowi rozliczenie finansowe Pielgrzymki w terminie miesiąca od jej zakończeniu.
14. Lekarz koordynuje pracę służby medycznej.
15. Kwatermistrz odpowiada za rozplanowanie noclegów, transport bagaży oraz aprowizację.
Funkcyjni Pielgrzymki podejmują swoje zadania na zasadzie wolontariatu. Księża i diakoni na zasadzie nominacji biskupa, a siostry za zgodą własnych przełożonych.

Zadania i uprawnienia dyrektora
16. Dyrektorowi podlegają sprawy: osobowe, prawne, materialne, dyscyplinarne, porządkowe, sanitarne, zaopatrzeniowe, związane z organizacją i przebiegiem Pielgrzymki. Dyrektor jest stałym delegatem biskupa ds. Pielgrzymki.
17. W przypadku choroby dyrektora, czy innej prawnej lub faktycznej niemożności wykonywania zadań, jego obowiązki przejmuje zastępca dyrektora Pielgrzymki.
18. Dyrektor reprezentuje Pielgrzymkę na zewnątrz wobec władz kościelnych i świeckich: samorządowych, powiatowych, wojewódzkich, a także wobec Policji Państwowej oraz innych służb i instytucji.
19. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród funkcyjnych i pielgrzymów.
20. Udziela upomnień osobom niestosującym się do regulaminu Pielgrzymki, a w sytuacjach poważnych wyklucza z uczestnictwa w Pielgrzymce.
21. Dyrektor zatrudnia na umowę wolontariatu lub na umowę zlecenia, kierowców lub inne osoby.
22. Dyrektor może wynajmować pojazdy transportowe na potrzeby Pielgrzymki lub zleca firmie przewozowej obsługę Pielgrzymki, np. przewóz bagaży.
23. Przewodnicy grup mogą wynajmować pojazdy, służące do transportu osób lub rzeczy na potrzeby grupy.

Pielgrzymka a diecezja
24. Pielgrzymka jest wyodrębnionym dziełem diecezji elbląskiej.
25. Diecezja użycza Pielgrzymce własne środki transportu.
26. Pielgrzymka posiada subkonto na rachunku bankowym diecezji.
27. Dyrektor może przyjmować ofiary na rzecz Pielgrzymki. Wymagają one rejestracji.
28. Po zakończeniu pielgrzymowania, dyrektor składa biskupowi na piśmie sprawozdanie, przygotowane przez sekretarza Pielgrzymki.
29. Dokumentacja Pielgrzymki winna być przekazywana do archiwum akt nowych kurii.
30. Pielgrzymi są ubezpieczani w swoich grupach niebezpiecznych wypadków [NW] oraz od odpowiedzialności cywilnej [OC].

Niniejszy statut, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 24.07.2017 r. [por. kan. 94 KPK].

+Jacek Jezierski - biskup elbląski 

 

REGULAMIN ELBLĄSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA JASNĄ GÓRĘ

1. Pielgrzymka piesza do sanktuarium narodowego na Jasnej Górze posiada charakter religijny, wspólnotowy, maryjny, rekolekcyjny, formacyjny, a także: pokutny, otwarty na tradycję, dzieje i kulturę narodu polskiego oraz spotkanych ludzi.
2. Udział w pielgrzymce zakłada uznanie jej charakteru i uczestnictwo w nabożeństwach i praktykach religijnych.
3. W czasie pielgrzymki obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków, czy korzystania z tzw. dopalaczy.
4. Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania poleceń kierujących: pielgrzymką, grupą, ruchem na drodze oraz wskazań lekarzy. Pielgrzymi stanowią duże zbiorowisko osób. Poruszają się po drogach o znacznym natężeniu ruchu pojazdów, w zmęczeniu, z racji długich odcinków marszu i złych warunków pogodowych.
5. W celu uniknięcia chaosu, uczestnicy pielgrzymki są zobowiązani do podporządkowania kierownictwu nie tylko podczas drogi, ale także w miejscach zakwaterowania i posiłków.
6. Uczestnikiem pielgrzymki może być osoba, zdolna do przejścia pieszo w ciągu dnia ok. 30 km, która ukończyła osiemnastym rok życia i jest w dobrym stanie zdrowia. Osoby niepełnoletnie powinny przedłożyć kierownikowi grupy na piśmie zgodę rodziców lub opiekunów.
7. Pielgrzymka rozpoczyna się w katedrze elbląskiej oraz w kościołach, z których wyruszają grupy z poza Elbląga. Kończy się Mszą św. na Jasnej Górze.
8. Pielgrzym nosi widoczny dla innych identyfikator i posiada kartę uczestnika pielgrzymki.
9. Pielgrzym ma obowiązek wędrować w swojej grupie. Nie wolno poruszać się poza grupą [indywidualnie], a także zmieniać grupy.
10. Pielgrzymów obowiązuje strój skromny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój i nakrycie głowy mają chronić przed poparzeniem słonecznym.
11. Kwatermistrzowie wybierają grupom miejsce na posiłek i kwatery na nocleg. Nie wolno czynić tego indywidualnie i samowolnie.
12. Niedopuszczalne są noclegi koedukacyjne.
13. W czasie pielgrzymki nie wolno spożywać lodów, gdyż bardzo często prowadzi to do zatruć żołądkowych.
14. Kategorycznie zabrania się podczas pielgrzymki kąpieli w jeziorach, rzekach, stawach i innych zbiornikach wodnych.
15. W czasie pielgrzymki nie należy niepotrzebnie hałasować, niszczyć zasiewów, rozniecać ognia i śmiecić. Od godz. 22.00 obowiązuje cisza nocna.
16. Pielgrzymi są zobowiązani do składania w odpowiednich miejscach oraz w odpowiedni sposób odpadów.
17. Pielgrzymi są zobowiązani do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zasad poruszania się w kolumnie pieszej.
18. Nieprzestrzeganie wymagań regulaminu, powoduje upomnienie ze strony przewodnika grupy lub kierującego pielgrzymką [jej dyrektora].
19. Gdy regulamin został złamany w sprawie zasadniczej, wówczas uczestnik zostaje przez kierującego pielgrzymką wykluczony z udziału w niej.


Powyższy Regulamin, przedłożony mi przez Dyrektora EPP, zatwierdzam:

+Jacek Jezierski - biskup elbląski
Elbląg, dn. 24 lipca 2017